Jaarverslag 2012

 
Print

> Naar een schone leefomgeving

Visie en strategie

De openbare ruimte is overal om ons heen. Het zorgen voor en behouden van die ruimte staat bij ons hoog op de agenda. De werkzaamheden die nodig zijn voor het schoonhouden van de woon- en leefomgeving lenen zich uitermate goed voor het inzetten van medewerkers van sociale werkvoorzieningsbedrijven en uitkeringsgerechtigden uit de betrokken gemeenten. Dat is niet alleen voor de betreffende mensen van groot belang, maar ook voor gemeenten en voor ons als duurzaam dienstenbedrijf. Overigens hanteren we steeds vaker het principe ‘machinaal waar het moet, handmatig waar het kan’. Zo dragen we bij aan een schone leefomgeving en tegelijkertijd aan het sociaal-maatschappelijke beleid van onze klantgemeenten. Met recht een win-win-winsituatie.

Buitendienst Lochem

De gemeenteraad van Lochem heeft in 2013 besloten dat de eigen buitendienstmedewerkers per 2014 worden overgeheveld naar een nieuw te vormen afdeling van Berkel Milieu. Berkel Milieu breidt daarmee haar werkzaamheden in de openbare ruimte flink uit. De nieuwe afdeling zoekt samenwerking met Delta, SCWG (Sociaal en Cultureel Werk Gorssel), kringloopwinkel 2switch en Het Plein (het verzamelpunt voor werk, inkomen en participatie). Activering en participatie zijn pijlers waar de afdeling zich op richt. Stapsgewijs groeit de afdeling door naar een volledige organisatie, waar uitvoering en beleid in samenhang functioneren: over twee jaar volgt de binnendienst van de gemeente Lochem, die taken in de openbare ruimte uitvoert.

Activiteiten

Naast het vegen en reinigen van de openbare ruimte, helpen we de aandeelhoudende gemeenten met het opruimen van illegale stort en verlenen we assistentie bij calamiteiten en plaagdierbestrijding. Daarnaast verzorgt Circulus voor een aantal gemeenten de gladheids- en onkruidbestrijding en reinigt het de kolken.

Ondergrondse containers

Begin 2013 is de laatste van de ruim tweehonderd ondergrondse containers voor restafval geplaatst in de gemeente Deventer. Het project startte in 2010. De stadsemmers en rolcontainers zijn nu uit het stadsgezicht verdwenen.

Straatvegersproject Apeldoorn

Het is voor ons vanzelfsprekend oog te hebben voor de mens, maar tegelijkertijd kijken we ook naar de situatie. De gemeente Apeldoorn is daarom een leerwerkbedrijf gestart in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In 2013 besloten de gemeente en Circulus één veegmachine van de straat te halen en in plaats daarvan vier trajectmedewerkers van het leerwerkbedrijf in te zetten voor het vegen in de openbare ruimte. De medewerkers maken onderdeel uit van een anderhalf jaar durend traject met als doel de kansen op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten. In diezelfde periode volgen ze de opleiding Integraal Beheer van de Openbare Ruimte. Het leerwerkbedrijf is een succes: de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen kansen, vinden daardoor gemakkelijker een reguliere baan en de openbare ruimte wordt schoon. We willen deze werkwijze  in de nabije toekomst uitbreiden naar andere gemeenten.

Zwerfafval = grondstof

Circulus en Berkel Milieu voerden in 2013 drie proeven uit met het inzamelen van grondstoffen op straat:

  1. Prikken en zwerfafval in een speciaal door Cambio ontwikkeld en gemaakt karretje, waarop drie afvalbakken – voor plastic, papier en restafval – staan (Deventer).
  2. Prikken en zwerfafval in de daarvoor bedoelde gekleurde zak. Elke Cambio-medewerker draagt één kleur zak (Deventer).
  3. Gescheiden-inzamelbakken, afval scheiden door inwoners op straat (Zelhem, gemeente Bronckhorst).

De proeven laten prima resultaten zien. Zo bestond 45 procent van het ingezamelde afval uit grondstoffen en werd tegelijkertijd de status van de medewerker op straat verhoogd van reiniger naar grondstoffeninzamelaar. De proeven laten voornamelijk zien dat het scheiden van afval op straat een goed instrument is voor gedragsbeïnvloeding. De proef met de karretjes, een nieuw product voor de leerwerk-activeringsplekken, wordt door Cambio voortgezet. De gescheiden inzameling in Zelhem wordt een jaar lang gevolgd.

Scheiden in gemeentelijke gebouwen

De gemeente Deventer heeft het afgelopen jaar in samenwerking met Circulus besloten in de eigen kantoorgebouwen afval te gaan scheiden. Op de vijf verschillende locaties staan sinds december grijze (restafval) en oranje (kunststof) afvalbakken op centrale plekken. Papier wordt ingezameld in blauwe containers.

2 december 2013. Wethouders Jos Pierey en Margriet de Jager introduceren afvalscheiding op de kantoren van alle ambtenaren in Deventer.

Verslavingsproblematiek

Projecten op het gebied van verslavingsproblematiek zijn:

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon