Jaarverslag 2012

 
Print

Financieel Berkel Milieu

Circulus en Berkel Milieu zijn twee bedrijven die intensief samenwerken en voor het grootste deel met elkaar zijn vervlochten. Beide bedrijven rapporteren daarom in één gezamenlijk jaarverslag over de sociale en milieuprestaties van 2013. De gemeentelijke aandeelhouders van de twee bedrijven zijn echter nog verschillend, waardoor beide bedrijven ieder afzonderlijk verslag doen van hun financiële resultaten.

Zowel Circulus als Berkel Milieu kunnen terugkijken op een stabiel resultaat over 2013, overeenkomstig de prognoses zoals die voor het jaar zijn gemaakt. De jaarverslagen van beide ondernemingen zijn eind mei goedgekeurd door de afzonderlijke Algemene vergadering van Aandeelhouders van de bedrijven. Hier wordt volstaan met de hoofdelementen uit het financiële verslag van de bedrijven over 2013. De volledige rapportage inclusies balans en winst- en verliesrekening is in te zien voor Berkel Milieu op het kantoor in Zutphen en voor Circulus op het kantoor in Apeldoorn.

Berkel Milieu

Voor haar gemeentelijke aandeelhouders wil Berkel Milieu primair solide en voorspelbare financiële prestaties leveren. Ook in 2013 zijn we daar weer in geslaagd. Diensten worden voor de klantgemeenten tegen de laagst mogelijke kostprijs uitgevoerd. Kostenbeheersing is een integraal onderdeel van de planning & control cyclus. Ieder kwartaal vindt per afdeling een toetsing plaats aan het vooraf opgestelde jaarplan en jaarbegroting. Management en directie blijven daardoor goed op de hoogte van de ontwikkelingen en of deze volgens verwachtingen verlopen.

Stabiel resultaat

Over 2013 heeft Berkel Milieu een mooi resultaat geboekt dat in lijn ligt met het gestelde budget voor het jaar. De omzet nam met ruim 10 procent af, maar het bedrijfsresultaat steeg met bijna de helft. Deze goede resultaten kunnen grotendeels worden toegeschreven aan het succes van de invoering van diftar bij drie gemeenten in het verzorgingsgebied. De invoering van het nieuwe tariefstelsel leidde tot een lager volume restafval en daarmee tot lagere verwerkingskosten. Doordat de verwerkingskosten worden doorberekend aan de gemeente, daalde de omzet. Daarnaast hebben we meer opbrengst glas, papier en textiel ontvangen.

De gemeenten hebben in 2013 een verlaging van de tarieven tegemoet gezien. We zijn er trots op dat we de druk op de overheidsuitgaven kunnen verlichten en tegelijkertijd de goede dienstverlening kunnen handhaven. De vergoeding voor diensten aan gemeenten verloopt via een kostprijsmodel waarbij voor iedere gemeente een op maat gesneden tarief wordt vastgesteld.

Jaarrekening

Ten opzichte van het voorgaande jaar hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan en zijn de grondslagen van waardering en van resultaatbepaling ongewijzigd. Berkel Milieu N.V. heeft geen dochterondernemingen. De jaarrekening 2013 van Berkel Milieu N.V. is in te zien op het kantoor van Berkel Milieu N.V te Zutphen. Hieronder wordt volstaan met enkele financiële kerngegevens van Berkel Milieu N.V.

Financiële kernindicatoren Berkel Milieu N.V. over 2013

Het resultaat van Berkel Milieu en de doorgevoerde tariefsverlaging aan klantgemeenten in de afgelopen vier jaar. De tariefsverlaging is relatief ten opzichte van het vorige jaar en is gerealiseerd door verdere kostenreductie.

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon