Jaarverslag 2012

 
Print

> Financieel Circulus
 

Circulus en Berkel Milieu zijn twee bedrijven die intensief samenwerken en voor het grootste deel met elkaar zijn vervlochten. Beide bedrijven rapporteren daarom in één gezamenlijk jaarverslag over de sociale en milieuprestaties van 2013. De gemeentelijke aandeelhouders van de twee bedrijven zijn echter nog verschillend, waardoor beide bedrijven ieder afzonderlijk verslag doen van hun financiële resultaten.

Zowel Circulus als Berkel Milieu kunnen terugkijken op een stabiel resultaat over 2013, overeenkomstig de prognoses zoals die voor het jaar zijn gemaakt. De jaarverslagen van beide ondernemingen zijn eind mei goedgekeurd door de afzonderlijke Algemene vergadering van Aandeelhouders van de bedrijven. Hier wordt volstaan met de hoofdelementen uit het financiële verslag van de bedrijven over 2013. De volledige rapportage inclusies balans en winst- en verliesrekening is in te zien voor Berkel Milieu op het kantoor in Zutphen en voor Circulus op het kantoor in Apeldoorn.

Circulus

Voor haar gemeentelijke aandeelhouders wil Circulus primair solide en voorspelbare financiële prestaties leveren. Ook in 2013 zijn we daar weer in geslaagd. Diensten worden voor de klantgemeenten tegen de laagst mogelijke kostprijs uitgevoerd. Kostenbeheersing is een integraal onderdeel van de planning & control cyclus. Ieder kwartaal vindt per afdeling een toetsing plaats aan het vooraf opgestelde jaarplan en de jaarbegroting. Management en directie blijven daardoor goed op de hoogte van de ontwikkelingen en of deze volgens verwachtingen verlopen.

Stabiel resultaat

Over 2013 heeft Circulus een mooi en stabiel resultaat geboekt dat in lijn ligt met het gestelde budget voor het jaar. Zowel de omzet als het resultaat nam fractioneel toe. De gemeenten hebben in 2013 een verlaging van de tarieven tegemoet gezien. We zijn er trots op dat we de druk op de overheidsuitgaven kunnen verlichten en tegelijkertijd de goede dienstverlening kunnen handhaven. 
De vergoeding voor diensten aan gemeenten verloopt via een kostprijsmodel, waarbij voor iedere gemeente een op maat gesneden tarief wordt vastgesteld. Deze tarieven worden elk jaar volgens afspraak aangepast. Eens in de drie jaar vindt een herijking plaats op de werkelijke kosten.

Diensten voor bedrijven

Diensten aan anderen dan de klantgemeenten worden op zeer beperkte schaal uitgevoerd door dochterbedrijf CiRec B.V. Omzet en resultaat over 2013 waren fractioneel lager dan in het voorgaande jaar. De bijdrage van CiRec aan de winst van Circulus is vergelijkbaar minder.

Jaarrekening

Ten opzichte van het voorgaande jaar hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan en zijn de grondslagen van waardering en van resultaatbepaling ongewijzigd. De jaarrekening van Circulus B.V. en die van CiRec B.V. zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. Circulus B.V. is 100 procent aandeelhouder van CiRec B.V. Hieronder zijn enkele financiële kerngegevens van Circulus B.V. opgenomen. De volledige jaarrekening 2013 is in te zien op het kantoor van Circulus B.V. te Apeldoorn.

Financiële kernindicatoren Circulus BV 2013

 

Het resultaat van Circulus en de doorgevoerde tariefsverlaging aan klantgemeenten in de afgelopen vijf jaar. De tariefsverlaging is relatief ten opzichte van het vorige jaar en is gerealiseerd door verdere kostenreductie.

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon